Barreja? Magatzem? Golfes?


Lògica
Conjunts.
Relacions.
Combinatòria
Grafs
Logaritmes
Continuïtat
Successions - I
Derivades
Integral Indefinida
Integral Definida
Espais vectorials
Sistemes lineals
Aplicacions lineals
Determinants
Rang i matriu inversa
Geometria Afí
Geometria Euclidiana